با گسترش و پیشرفت تکنولوژی نرم افزار های متعدد با کاربرد های متفاوت طراحی شده و در اختیار حسابداران قرارگرفته است که باعث طبقه بندی، ثبت و گزارش گیری صحیح، دقیق و به موقع جهت کلیه امور شرکت ها و صرفه جویی در زمان و هزینه ها شده است.

شرکت خدمات مالی کالن حساب با بهره مندی از اطاالعات به روز نرم افزاری، امکان پیشنهاد مناسبترین نرم افزار های مورد نیاز را در بخش های مختلف مالی، اداری، حقوق و دستمزد، انبار و …. برای کلیه واحد های اقتصادی دارد. کالن حساب با در نظر گرفتن نیاز هر واحد تجاری با توجه به زمینه و حجم فعالیت آن، نرم افزار مورد نظر را پیشنهاد و کلیه مراحل از خرید نرم افزار تا راه اندازی، ارائه کدینگ، آموزش نحوه ثبت، گزارش گیری و … را در اختیار واحد تجاری قرار می دهد.

همچنین امکان طراحی سیستم های نرم افزاری خاص برای مقاصد گوناگون فراهم می باشد.