مدیران هر سازمان با برنامه ریزی و تعیین اهداف سازمان خود، برای پیشبرد آنها جهت نیل به موفقیت و بازدهی بیشتر همواره نیاز به مشاوره و همفکری در نصمیم گیری های خود دارند. شرکت خدمات مالی کالن حساب با استفاده از دانش و توانمندی های مدیران خود این امکان را در اختیار مشتریان قرار داده تا با همیاری و همکاری با سازمانها در حوزه مدیریت، زمینه پیشرفت و بازدهی بیشتر را فراهم نماید.
برخی از خدمات مدیریت به شرح ذیل می باشد:

  • مشاوره در زمینه سرمایه گذاریها، شناخت رقبا و صنعت
  • بررسی شیوه های مختلف فروش و بازاریابی
  • آنالیز فروش محصوالت و خدمات
  • صرف هزینه های مالی و غیر مالی در جهات مناسب
  • ارزیابی سهام
  • ارزیابی ریسک در کلیه امور اجرایی
  • تهیه و تنظیم گزارش های مالی و محاسباتی خاص شامل گزارش آنالیز گزارشات و نسبتهای مالی