امروزه تقریبا تمام بنگاه های اقتصادی به منظور ثبت و ضبط فعالیت های مالی و همچنین تهیه گزارشات داخلی و برون سازمانی خود از نرم افزارهای از قبل آماده شده )پکیج( استفاده می نمایند. اگرچه استفاده از چنین نرم افزارهایی از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه می باشد لیکن در عمل نرم افزارهای مزبور معموال از جامعیت الزم و همچنین تناسب کامل با فعالیتهای شرکتها برخوردار نمی باشند .

نرم افزارهای آماده عموما فاقد دو زیر سیستم محاسبه قیمت تمام شده )حسابداری صنعتی( و سیستم بودجه بندی و کنترل می باشند. سیستم های مزبور آمار و اطالعات مورد نیاز برای برنامه ریزی و کنترل که دو وظیفه بسیار مهم مدیریت بمنظور دستیابی به اهداف واحد تجاری می باشد را فراهم می نماید.

کالن حساب با بهره مندی از کارشناسان خبره در زمینه امور مالی و همچنین تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی ، توانایی ارائه مشاوره و یا خدمات کارشناسی در زمینه های زیر را دارا می باشد :

الف) ارزیابی جامعیت ، کارایی و اثر بخشی سیستم های مالی از قبیل :

۱-سیستم حقوق و دستمزد کارکنان
۲-سیستم انبار و حسابداری انبار
۳-سیستم خزانه داری
۴-سیستم داراییهای ثابت مشهود
۵-سیستم فروش و کنترل وصول مطالبات
۶-سیستم خرید و کنترل بستانکاران
۷-سیستم امور سهام و حسابداری سرمایه گذاریها

ب) تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی مورد نیاز (از قبیل سیستم حسابداری بهای تمام شده و سیستم
بودجه بندی و کنترل)
ج) توسعه یا ارتقاء سیستم های مالی موجود متناسب با نیازهای شرکت .
د) تهیه، تدوین و بروز آوری مستمر کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مالی و حسابداری .
ه ) ارزیابی میزان کفایت و اثر بخشی سیستم کنترلهای داخلی شرکت .