وجود اطلاعات مالی قابل اتکا لازمه بقای هر واحد اقتصادیاست. کلیه استفاده کنندگان از اطلاعات،مخصوصأ استفاده کنندگان برون سازمانی میبایست با توجه به این اطلاعات مالی تصمیم گیری کنند. نیاز به وجود حسابرس مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتوانند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شود، تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر.

دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی، اعتباردهی است که با وجود تیم حرفه ای حسابرسی کالن حساب مشتمل بر حسابداران رسمی، سرپرستان حسابرسی و حسابرسان ارشد با سوابق و تجارب مفیدی در این زمینه، امکان استفاده از این خدمات را برای شرکتها، مؤسسات و اشخاص طرف قرارداد فراهم آورده است. برخی از خدمات حسابرسی به شرح ذیل است:

  • پیش حسابرسی بیمه، پیش حسابرسی مالیات، حسابرسی صورت های مالی (جهت ارائه به بانک ها، اداره دارایی، مناقصات و…)
  • بررسی اجمالی صورت های مالی
  • حسابرسی مالیاتی
  • حسابرسی بیمه ای
  • حسابرسی ویژه
  • حسابرسی اجرای روش های توافقی رسیدگی به حسابها و یا صورتهای مالی
  • حسابرسی داخلی
  • سایر خدمات تخصصی حسابرسی بنا به توافق طرفین