انجام امور اداری و پرسنلی برای کلیه واحدهای اقتصادی اعم از کوچک و بزرگ، یکی از اصلی ترین نیازهاست لذا برای اجرای کامل برنامه های تعیین شده، نیاز به یک سیستم اداری و پرسنلی منسجم و قدرتمند اجرایی می باشد. 

کالن حساب سیستم پرسنلی و اداری شما را به بهترین شکل و متناسب با فرآیندهای سازمانی شما، برنامه ریزی و اجرا می نماید.
برخی خدمات پرسنلی و اداری کالن حساب به شرح ذیل است:

  • امور کارگزینی و استخدام
  • تنظیم انواع قراردادهای کاری
  • تهیه و نگهداری پرونده های پرسنلی
  • انجام امور بیمه ای پرسنل
  • تهیه و تنظیم فرم های تایمشیت دستی و مکانیزه
  • نصب و راه اندازی سیستم های ورود و خروج
  • تهیه و تنظیم انواع لیست های حقوق و دستمزد
  • عقد قراردادهای بیمه های مکمل و مسئولیت
  • ثبت ، تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه
  • کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی