با توجه به گستردگی خدمات کلان حساب و همچنین افزایش دوره ها و کارگاه های آموزشی به دلیل استقبال عالقمندان به استفاده از خدمات آموزشی، مدیران محترم این مجموعه تصمیم گرفتند به دلیل حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آموزشی، کلیه خدمات آموزشی را توسط واحد مستقلی، تحت عنوان آکادمی کلان آموز، به صورت حرفه ای تر ارائه نمایند.
شما می توانید جهت برخورداری از خدمات آموزشی در حوزه های مختلف، به وبسایت آکادمی کلان آموز مراجعه فرمایید.
لینک سایت آکادمی قرار گیرد.