کلان حساب در راستای حمایت از تولید ملی و پیشرفت نظام اقتصادی کشور با تکیه بر رسالت و سیاست سازمانی، آمادگی خود را جهت حمایت در زمینه های مالی، مالیاتی، مدیریتی، منابع انسانی و سایر خدمات مرتبط از تولیدکنندگان، استارتاپ های خالق و جوانان و عالقمندان به پیشرفت، اعالم می دارد.
در صورت نیاز به همکاری و حمایت، نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید.

درخواست کننده: شرکت دانش بنیاناستارتاپتولید کنندهدانشجوجویای کارسایر

نام:
نام خانوادگی:
جنسیت:مردزن
سال تولد:
تحصیلات:
رشته تحصیلی:
سابقه کاری (سال):
نام برند:
نام ثبتی:
شماره ثبتی:
شناسه ملی:
سال تاسیس:
آدرس سایت:
پست الکترونیک:
تلفن تماس (به همراه کد شهر):
زمینه کاری:
توضیحات (اختیاری) :