مهندس مهدی مهدیانی

  • عضو کارکنان حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران
  • دارای گواهینامه هویت حرفه ای بین المللی از اتحادیه اروپا
  • دارای گواهینامه بین المللی مدیریت مسئولیت اجتماعی از هاروارد امریکا
  • دارای گواهینامه بین الملی مدیر اخلاق مدار از آکسفورد انگلستان
  • دارای گواهینامه ایزوی حقیقی مدیریت مسئولیت اجتماعی از بنگاه اقتصادی DNW
  • مدرس بین المللی در حوزه مالی، اقتصادی و مدیریت